शब्द काउन्टर

शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टरको साथ, तपाईंले लाइभ प्रविष्ट गर्नुभएको पाठका शब्दहरू र क्यारेक्टरहरूको संख्या सिक्न सक्नुहुन्छ।